Sprememba bonitete zemljišča

Boniteta zemljišča je ocena proizvodne sposobnosti kmetijskega in gozdnega zemljišča na podlagi lastnosti tal, klime, reliefa in posebnih vplivov. Boniteta zemljišča se vodi v obliki bonitetnih točk (BT). Zemljišča, ki po dejanski rabi niso kmetijska ali gozdna zemljišča, imajo boniteto 0. Kmetijska in gozdna zemljišča imajo boniteto od 1 do 100, pri čemer 1 BT pomeni zemljišče z najslabšo proizvodno sposobnost, 100BT pa zemljišče z najboljšo proizvodno sposobnostjo.

Če v uradnih evidencah vpisana boniteta ni odraz stanja v naravi, se boniteta zemljišča lahko spremeni.

Za parcele, ki po dejanski rabi niso uvrščene med kmetijska ali gozdna zemljišča, se vodi boniteta zemljišča v vrednosti nič (0).

Sprememba bonitete zemljišča se določi v postopku spremembe bonitete zemljišča, ki ga izvede geodetsko podjetje v okviru geodetske storitve, v zemljiškem katastru pa se evidentira v postopku evidentiranja spremembe bonitete zemljišča.

Spremembo podatkov o boniteti zemljišča geodetska uprava izvede na zahtevo lastnika zemljišča. Strokovna podlaga za uvedbo postopka evidentiranja spremembe bonitete zemljišča je elaborat spremembe bonitete zemljišča. Elaborat izdela geodetsko podjetje v okviru geodetske storitve v postopku spremembe bonitete zemljišča. Strokovna dela za izdelavo elaborata izvaja oseba, ki je kmetijski oziroma gozdarski strokovnjak z ustrezno izobrazbo in s pooblastilom za bonitiranje (agronom).

Za vprašanja o boniteti, na katere nimate odgovora, lahko povprašate tudi agronoma:

Alenka Šmajdek, univ. dipl. inž.agr.

Sodna cenilka za kmetijstvo-kmetijstvo splošno

Sodna izvedenka za vrednotenje, ocenjevanje in katastrsko klasifikacijo zemljišč

S pooblastilom za bonitiranje zemljišč št. 11202-7/2008-26 in pooblastilom za katastrsko klasifikacijo zemljišč št. 021-50/2001-1

kontakt:

GSM: 041 275 558

E-POŠTA: alenka.com@gmail.com

Veljavna zakonodaja:

Zakon o evideniranju nepremičnin

Pravilnik o določanjuin in vodenju bonitete zemljišč