Zakoličba

Prenos tlorisa zunanjega oboda načrtovanega objekta na teren znotraj gradbene parcele, oziroma kot prenos osi trase dolžinskih objektov gospodarske javne infrastrukture.ZGO-1-UPB2 v 80. členu opredeljuje obveznosti zakoličenja objekta:

- Pred začetkom gradnje novega objekta, za katerega je s tem zakonom predpisano gradbeno dovoljenje, mora izvajalec poskrbeti tudi za zakoličenje objekta.

- Zakoličenje objekta se izvede v skladu s pogoji, določenimi v gradbenem dovoljenju.

- Zakoličenje objekta se izvede kot geodetska storitev po predpisih o geodetski dejavnosti.

- Zakoličenje izvede geodet, ki izpolnjuje pogoje, določene z geodetskimi predpisi.

- Pri zakoličenju je lahko prisoten tudi pooblaščeni predstavnik občine.

- O datumu in kraju zakoličenja mora izvajalec gradnje pisno obvestiti občinsko upravo tiste občine, na katere območju leži zemljišče z nameravano gradnjo, in sicer najpozneje osem dni pred zakoličenjem.

- O zakoličenju objekta se v skladu z geodetskimi predpisi izdela poseben zakoličbeni načrt, na podlagi katerega je omogočeno zakoličenje objekta v skladu s pogoji iz gradbenega dovoljenja.

- Zakoličbeni načrt podpišeta odgovorni geodet in izvajalec, lahko pa tudi pooblaščeni predstavnik občine, če je pri zakoličenju navzoč.

Veljavna zakonodaja:

Zakon o graditvi objektov