Pogosta vprašanja

Kaj potrebujem za naročilo geodetske storitve?
Najprej morate geodetskemu podjetju jasno povedati kaj bi želeli (glej storitve), vsekakor potrebujete številko parcele na kateri bi radi izvajali geodetsko storitev in ime katastrske občine, v kateri se ta parcela nahaja. Potrebno pa je tudi urejeno lastništvo na tej parceli. Kakršna koli ostala dokumentacija lahko zadevo olajša oz. pospeši.

Kaj je mejna obravnavo?
Mejna obravnava je postopek, kjer lastniki sosednjih parcel skupaj z geodetom, ki vodi mejno obravnavo, pokažejo oziroma natančno opišejo potek meje parcel v naravi. Postopek se praviloma izvede na terenu, v posebnih primerih pa lahko tudi v pisarni.

Kaj je meja po podatkih zemljiškega katastra?
Katastrska meja pomeni tisto mejo (ali del meje) med dvema parcelam v naravi, ki izhaja iz podatkov zemljiškega katastra. Katastrska meja je tista meja, ki jo mora geodet zamejničiti v naravi.

Kaj je urejena meja/površina?
Urejena meja je tista, ki je urejena skladno s določili ZEN-a in odločbo, ki je postala dokončna. Prav tako se za urejeno mejo šteje tudi meja določena v sodnem postopku s pravnomočno sodno odločbo. Površina parcele je urejena, ko ima urejeno celotno mejo, ta površina tudi odstopa od tiste, ki je bila do takrat vodena v uradnih evidencah kot površina parcele. Ta razlika gre lahko v + ali -. Ko pa ima parcela dokončno površino, je to prikazano tudi v uradnih evidencah. Površina se računa na m2 natančno.

Želim graditi, kaj potrebujem?
Za graditev objekta (hiše, zidanice, gospodarsko poslopje, poslovna stavba) je osnova geodetski posnetek, ki ga izdela geodetsko podjetje. Na upravni enoti je potrebno vložiti vlogo za lokacijsko informacijo omenjene parcele, na kateri bi želeli graditi. Ko smo pridobili ti dve zahtevi, se obrnemo na projektantsko podjetje, ki nam izdela projekt.

Objekt zgrajen brez potrebne dokumentacije, kaj naj naredim?
Postopek je zelo podoben predhodnemu.

Sosed je » premaknil« mejnik, kaj naj naredim?
Najbolje je seveda, če se s sosedom prijateljsko pogovorite, da se vam zdi, da je mejnik malo na sumljivem mestu, in vidite njegovo reakcijo. Če se zadeva zakomplicira, se oglasite pri geodetskem podjetju in razložite nastalo situacijo. Naročite mejno obravnavo in geodet ugotovi, na terenu, ali je meja prava ali ne. V primeru, da je mejnik res premaknjen, in pride do spora, sledi, kot narekuje zakon (glej zakonodajo).

Mejne obravnave se ne morem udeležiti, kaj sledi?
O teh zadevah jasno govori zakon (glej zakonodajo). Lahko pooblastite katero koli polnoletno osebo, ki se mora na terenu izkazati z vašim pisnim pooblastilom.

Želim razdeliti parcelo na več delov ...
Preden se parcelo razdeli na več delov, je treba ugotoviti dejanske meje obstoječe parcele, če te v uradnih evidencah že niso vodene kot urejene. Ko je ta meja urejena, pa se na željo lastnika lahko razdeli parcela na več novih parcel.

Kaj se zgodi z lastništvom po opravljeni parcelaciji zemljišča?
Ko je parcelacija pravnomočna, lastništvo ostane nespremenjeno. Spremembo lastništva opravljajo druge, za to pristojne službe.

Ali so geodetske storitve drage?
Odvisno od tega, s katerega zornega kota gledate:

1. Pri graditvi objekta je celoten strošek geodetskih storitev od začetka do konca (vpisa v zemljiško knjigo) zanemarljiv, v primerjavi s celotno investicijo. Pri tem je potrebno vedeti, da se geodet vsaj trikrat pojavi na terenu, preden je zadeva končana.

2. Pri nejasnosti meje med sosedi se s postopkom ureditve meje nejasnost lahko za vedno reši in so zadeve od tistega trenutka naprej jasno določene, vsak od sosedov pa ve, do kje je njegovo. V primeru, da se zadeva rešuje preko sodišča, stroški narastejo na vsaj petkratno vrednost geodetke storitve.

3. V primeru prodaje zemljišča parcela doseže večjo vrednost, če so meje v naravi določene z mejniki, ne kakor pokaže stari lastnik uživalno mejo.

Dostikrat se namreč izkaže, da stari lastnik pokaže do kje sega parcela, novi lastnik kupi to parcelo in jo da nato odmeriti. Izkaže pa se, da parcela dejansko ni taka kot jo je stari lastnik prodajal. Zadeva lahko spet konča na sodišču in stroški s tem spet narastejo. Najbolje je, če novi kupec od starega lastnika zahteva odmerjeno parcelo. V tem primeru je strošek geodetske storitve zanemarljiv v primerjavo s prodajno vrednostjo parcele (obstajajo tudi izjeme, npr. gozdovi, njive ...), kjer pa so ponavadi vključeni tudi drugačni interesi strank.

Kateri so pravi podatki o lastništvu?
Podatke o lastništvu, ki jih mora geodetsko podjetje upoštevati, so zapisani v zemljiški knjigi. Te podatke lahko preveri tudi stranka sama. V primeru, da se na parceli »nekaj dogaja«, se to zaznamuje s plombo, in geodetsko podjetje pri reševanju upošteva tudi te zapise.

Kaj je plomba?
Plomba je pomožen vpis, s katerim se javno objavi, da je bil glede določene nepremičnine začet zemljiškoknjižni postopek, v katerem zemljiškoknjižno sodišče o vpisu še ni odločilo.

Zakaj spremeniti boniteto zemljišča?

- bonitetne točke vplivajo na višino odškodnine pri plačilu spremembe namembnosti kmetijskega ali gozdnega zemljišča

- boniteta vpliva na posplošeno tržno vrednost kmetijskega oz. gozdnega zemljišča

- boniteta bo v bodoče poleg dejanske rabe zemljišča vplivala na izračun katastrskega dohodka.


Debug | Servis
URL
 • c1 = pogosta-vprasanja
 • jezik = sl
 • c0 = root
 • lang = sl
 • cat = 05
Category
 • aclid =
 • id = 5
 • ime = Pogosta vprašanja
 • iskanje = 0
 • izpis = 1
 • jezik =
 • katalog = 0
 • kategorijaid = 05
 • kategorijaid = 05
 • katid = 5
 • naziv = Pogosta vprašanja
 • opis =
 • povzetek =
 • seodescription =
 • seokeywords =
 • seotitle =
 • seourlname = pogosta-vprasanja
 • slika =
 • slika =
Templates
 • main template: _vsebina.cfm
 • xtra1 template:
 • xtra2 template: