21.01.2014: AKCIJE IN UGODNOSTI
21.01.2014: AKTUALNO

AKCIJE IN UGODNOSTI

Datum: 21.01.2014

AKTUALNO

Datum: 21.01.2014


7.6.2013

DZ je sprejel spremembe Zakona o dedovanju kmetijskih gospodarstev

Državni zbor RS je 28.03.2013 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dedovanju kmetijskih gospodarstev. Sprememba je bila nujna, saj po do sedaj veljavnem zakonu ni bilo več mogoče voditi postopkov za določitev zaščitenih kmetij. Za določitev zaščitenih kmetij so se namreč uporabljali podatki o primerljivih površinah, ki so se izračunali na podlagi podatkov zemljiškega katastra: vrste rabe, katastrske kulture in katastrskega razreda zemljiških parcel. Ti podatki se od 30. junija 2012 ne vodijo več, zato je bilo treba določiti nov način izračuna primerljivih površin.

Z novelo zakona se obseg kmetije, izražen v primerljivih kmetijskih površinah, računa na podlagi bonitete zemljiških parcel v katastru, tako da za 1 ha primerljivih kmetijskih površin šteje 1 ha kmetijskega zemljišča z boniteto 50 ali več, 2 ha kmetijskega zemljišča z boniteto do vključno 49 ali 8 ha gozda.

Spodnji prag za določitev zaščitene kmetije ostaja 5 ha primerljivih površin. Na novo pa se določa, da je pogoj za zaščiteno kmetijo izpolnjen, če imajo pretežno gozdarske kmetije, ki dosegajo prag (5 ha) primerljivih površin, vsaj 2 ha primerljivih kmetijskih površin.

Novela zakona bolj jasno opredeljuje, katera so za kmetijo manj pomembna zemljišča, ki se lahko odtujijo za izplačilo nujnih deležev: gozdna zemljišča, kmetijska zemljišča z boniteto nižjo od 40 bonitetnih točk in zemljišča, ki so po namenski rabi stavbna, razen če gre za zemljišča, na katerih stojijo objekti za potrebe kmetije oziroma so potrebna za nadaljnji razvoj kmetije.

Predlog spremembe zakona predvideva tudi poenostavitev za upravne enote, ki ne bodo več vodile registra zaščitenih kmetij, temveč samo poročale o stanju - številu zaščitenih kmetij in njihovi skupni površini in razvrstitvi po primerljivih površinah.

Upravne enote bodo morale v 5-ih letih preveriti vse zaščitene kmetije po kriterijih iz spremenjenega zakona, pri tem pa prednostno obravnavati kmetije, ki so predmet zapuščinskega postopka ali pravnega prometa med živimi.

Posebna ureditev dedovanja zaščitenih kmetij po Zakonu o dedovanju kmetijskih gospodarstev je zelo pomembna, saj preprečuje drobljenje kmetij in zmanjša breme prevzemnika kmetije.

Odmera nadomestila za spremembo namembnosti zemljišča, katero je potrebno plačati pred začetkom gradnje.

Dopolnitev Zakona o kmetijskih zemljišč velja od 31.7.2012 dalje, je pa res da nam glede tega obljubljajo spremembe zato pohitite z oddajo vlog za izdajo gradbenega dovoljenja, dokler je trenutna zakonodaja veljavna.

Podrobnosti o načinu izračuna nadomestila lahko najdete na spodnji povezavi.

način izračuna nadomestila

Glede na veljavni Zakon o evidentiranju nepremičnin (ZEN) se od 1.6.2012 oz. 1.7.2012 ne izvaja več postopkov o spremembah vrste rabe, kulture ter katastrskega razreda. GURS bo obstoječe podatke vodil še eno leto nato pa se bo sama evidenca spremenila. V vmesnem obdobju sprememb ni možno več izvajati .

160. člen ZEN-a:

160. člen

(vrsta rabe, katastrske kulture in katastrski razredi)

(1) Geodetska uprava vodi v zemljiškem katastru še pet let po uveljavitvi tega zakona podatke o:

1. vrstah rabe zemljišč, kot so: katastrske kulture, zemljišča pod gradbenimi objekti razen za zemljišča pod stavbami, zelene površine in nerodovitna zemljišča;

2. katastrskih kulturah, kot so: njive, vrtovi, plantažni sadovnjaki, ekstenzivni sadovnjaki, vinogradi, travniki, barjanski travniki, pašniki, gozdovi, trstičja, hmeljišča in gozdne plantaže;

3. katastrskih razredih za katastrske kulture.

(2) Spremembo podatkov iz prejšnjega odstavka na zahtevo lastnika zemljišča vpiše geodetska uprava. Za zemljišča pod objekti, ki so grajeno javno dobro, se lahko vpis spremembe podatkov iz prejšnjega odstavka evidentira tudi na zahtevo upravljavca grajenega javnega dobrega.

(3) Zahtevi za vpis spremembe podatkov iz prvega odstavka tega člena je treba priložiti elaborat spremembe vrste rabe, kulture in razreda, ki ga v okviru geodetske storitve izdela geodetsko podjetje. Strokovna dela v zvezi s katastrsko klasifikacijo kmetijskih zemljišč in gozdov lahko izvaja kmetijski oziroma gozdarski strokovnjak z najmanj visoko stopnjo strokovne izobrazbe in s pooblastilom, vsak za svoje področje, ki ga, na podlagi izkazanega znanja iz katastrske klasifikacije, izda predstojnik geodetske uprave.

(4) Za določanje katastrskih kultur in katastrskih razredov se pri izdelavi elaborata spremembe vrste rabe, kulture in razreda uporabljajo naslednji predpisi:

– Pravilnik o vodenju vrst rabe zemljišč v zemljiškem katastru (Uradni list SRS, št. 41/82);

– Pravilnik za katastrsko klasifikacijo zemljišč (Uradni list SRS, št. 28/79);

– Pravilnik za ocenjevanje tal pri ugotavljanju proizvodne sposobnosti vzorčnih parcel (Uradni list SRS, št. 36/84);

– Obvezno navodilo za izvajanje pravilnika za ocenjevanje tal pri ugotavljanju proizvodne sposobnosti vzorčnih parcel (Uradni list SRS, št. 36/84).

(5) Vsebino elaborata spremembe vrste rabe, kulture in razreda podrobneje določi minister.

(6) Geodetska uprava po prejemu zahteve za vpis spremembe podatkov iz drugega odstavka tega člena preizkusi, ali elaborat spremembe vrste rabe, kulture in razreda vsebuje vse predpisane sestavine, in ali podatki v tem elaboratu omogočajo evidentiranje sprememb podatkov vrste rabe, kulture in razreda v zemljiškem katastru.

(7) Če elaborat spremembe vrste rabe, kulture in razreda ne vsebuje vseh predpisanih sestavin in če podatki v tem elaboratu ne omogočajo evidentiranja sprememb podatkov vrste rabe, kulture in razreda v zemljiškem katastru, geodetska uprava pozove vlagatelja, da v določenem roku predloži dopolnjen elaborat. Če ga v določenem roku ne dopolni, se zahteva s sklepom zavrže.

(8) Geodetska uprava s sklepom zavrže zahtevo za vpis spremembe podatkov iz drugega odstavka tega člena tudi, če:

1. je ni vložila upravičena oseba;

2. je v teku postopek vpisa spremembe podatkov o vrsti rabe, kulture in razreda.

(9) Geodetska uprava z odločbo zavrne zahtevo za vpis spremembe podatkov iz drugega odstavka tega člena, če:

1. elaborata spremembe vrste rabe, kulture in razreda ni izdelalo geodetsko podjetje, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje geodetskih storitev,

2. strokovnih del v zvezi z katastrsko klasifikacijo kmetijskih zemljišč in gozdov ni izvedel kmetijski oziroma gozdarski strokovnjak iz tretjega odstavka tega člena;

3. je elaborat spremembe vrste rabe, kulture in razreda kot odgovorna oseba podpisala oseba, ki ne izpolnjuje pogojev za odgovornega geodeta za geodetske storitve v skladu s predpisom, ki ureja geodetsko dejavnost;

4. je elaborat spremembe vrste rabe, kulture in razreda bonitete zemljišča izdelalo geodetsko podjetje, če je strokovna dela v zvezi s katastrsko klasifikacijo kmetijskih zemljišč in gozdov izvedel kmetijski oziroma gozdarski strokovnjak, ali če je elaborat spremembe vrste rabe, kulture in razreda potrdil odgovorni geodet v nasprotju s tretjim odstavkom 34. člena tega zakona.

(10) Geodetska uprava vpiše spremembe podatkov vrste rabe, kulture in razreda v zemljiškem katastru in o tem izda obvestilo. O vpisu spremembe podatkov se obvesti vlagatelja zahteve in sodišče, ki vodi zemljiško knjigo.

(11) Po preteku obdobja iz prvega odstavka tega člena geodetska uprava po uradni dolžnosti izbriše podatke o vrstah rabe zemljišč in o katastrskih kulturah ter katastrskih razredih, razen podatkov o zemljiščih pod stavbo.


Debug | Servis
URL
 • jezik = sl
 • c1 = aktualno
 • lang = sl
 • cat = 0202
 • c0 = root
Category
 • aclid =
 • id = 21
 • ime = Aktualno
 • iskanje = 0
 • izpis = 1
 • jezik =
 • katalog = 0
 • kategorijaid = 0202
 • kategorijaid = 0202
 • katid = 21
 • naziv = Aktualno
 • opis =
 • povzetek =
 • seodescription =
 • seokeywords =
 • seotitle =
 • seourlname = aktualno
 • slika =
 • slika =
Templates
 • main template: _novice.cfm
 • xtra1 template: _xtra_novice.cfm
 • xtra2 template: