Določitev hišne številke

Stavbam se zaradi lažje orientacije v prostoru in zaradi možnosti prijave stalnega oziroma začasnega prebivališča in sedeža opravljanja dejavnosti določijo hišne številke.

Hišna številka je praviloma numerična (številčna) oznaka stavbe, mogoča pa je tudi alfanumerična oznaka (npr. 5 a ). Praviloma se določi po zaporedju lege stavbe. Lega stavbe s hišno številko je določena s centroidom stavbe. Hišne številke se pod pogoji, ki jih določajo predpisi, določijo stanovanjskim ali poslovnim stavbam, ki so evidentirane v katastru stavb in so namenjene stalnemu ali začasnemu prebivanju oz. opravljanju poslovne in druge dejavnosti:

- stanovanjske stavbe so v skladu z določili enotne klasifikacije vrst objektov enostanovanjske stavbe, večstanovanjske stavbe in stanovanjske stavbe za posebne namene;

- poslovne stavbe so v skladu z določili enotne klasifikacije vrst objektov stavbe z gospodinjsko rabo (hoteli, strežba hrane in pijače, drugi gostinski deli namenjeni za kratkotrajno nastanitev), za upravno in pisarniško rabo (pisarne javne uprave, banke, pošte in druge pisarniške rabe), trgovske in druge storitvene dejavnosti (npr. sejmišča, bencinski servisi), raba za promet in izvajanje elektronskih komunikacij, garaže, industrijska raba in skladišča, raba za splošni družbeni pomen (npr. muzeji, knjižnice, šole, zdravstveno varstvo, šport), raba za opravljanje verskih obredov, prostori za pastoralno dejavnost.

Hišna številka se lahko določi tudi stavbi, ki je evidentirana v katastru stavb in ni stanovanjska ali poslovna stavba, če v njej prebivajo ljudje ali se v njej opravlja dejavnost.

Podatek o prebivanju ljudi oziroma opravljanju dejavnosti vlagatelj poda z izjavo na vlogi za določitev hišne številke.

Prebivanje ljudi ni vezano na začasno ali stalno prijavo, pod opravljanje dejavnosti pa se šteje poslovna ali druga dejavnost (kot npr. vinske kleti, zidanice, čebelnjak).

Če stavba še ni evidentirana v katastru stavb ali registru nepremičnin, mora vlagatelj poleg zahteve za določitev hišne številke vložiti zahtevo za vpis stavbe v kataster stavb oziroma izpolniti vprašalnik v skladu s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin.

Obstoječa hišna številka se ukine v primeru odstranitve ali porušitve stavbe, ki ji je določena hišna številka, razen v primeru nadomestne gradnje. V primeru, ko se stavba odstrani zaradi inšpekcijskega ukrepa, se hišna številka odstranjene stavbe ukine. V primeru, ko se stavba odstrani zaradi nadomestne gradnje, nova stavba ohrani hišno številko, ki je bila določena »stari, odstranjeni« stavbi.

Enako velja tudi v primeru porušitve stavbe (o porušitvi govorimo samo v primeru naravne nesreče kot npr. potresa) - če se na porušenem območju zgradijo nove stavbe na istem mestu, kot so stale stavbe, ki so se porušile, nove stavbe ohranijo isto hišno številko.
Hišna številka se spremeni ob preštevilčenju stavb, to je v postopku ukinitve obstoječe hišne številke in določitve nove hišne številke stavbam, z namenom boljše orientacije v naselju ali ulici.

Zahtevo za določitev hišne številke, predlog za preštevilčenje stavbe ali zahtevo za ukinitev hišne številke stavbi poda upravičeni vlagatelj.

Po prejemu zahteve oziroma pobude geodetska uprava preizkusi, ali so izpolnjeni predpisani pogoji za določitev hišne številke (ali preštevilčenje stavbe ali ukinitev hišne številke) in izda obvestilo o določitvi hišne številke in naslova, obvestilo o preštevilčenju stavbe ali obvestilo o ukinitvi hišne številke ali naslova v primeru, da so za to izpolnjene zakonske zahteve.

Hišno številko določi geodetska uprava na zahtevo vlagatelja ali po uradni dolžnosti.
Zahtevo za določitev hišne številke lahko vloži investitor gradnje, lastnik parcele, na kateri stoji stavba ali je z njo povezana, imetnik stavbne pravice, lastnik stavbe ali dela stavbe, uporabnik stavbe ali dela stavbe ali upravnik stavbe. Po uradni dolžnosti se hišna številka določi, če določitve hišne številke ne zahteva lastnik ali upravnik stavbe in je to potrebno zaradi orientacije v prostoru, prometne varnosti ali dostopnosti intervencijskih vozil. Pobudo za določitev hišne številke po uradni dolžnosti lahko da upravna enota, občina oziroma druge osebe, postopek pa lahko začne tudi geodetska uprava na lastno pobudo. Geodetska uprava ukine hišno številko po uradni dolžnosti hkrati z izbrisom stavbe iz katastra stavb ali na podlagi pravnomočne odločbe inšpekcijskega organa o odstranitvi stavbe ali če ugotovi, da hišne številke niso bile določene v skladu s predpisi, ki urejajo določanje hišnih številk. Preštevilčenje stavb izvede geodetska uprava na predlog občine ali udeležene osebe iz drugega odstavka 3. člena Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb - ZDOIONUS (Uradni list RS, št. 25/2008).

Veljavna zakonodaja:

Zakon o evidentiranju nepremičnin

Pravilnik o vsebini in načinu vodenja registra prostorskih enot

Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (ZDOIONUS)

Pravilnik o ureditvi vprašanj pri določanju območij naselij, določanju hišnih številk in poteka ulic ter o označevanju ulic in stavb


Debug | Servis
URL
 • c1 = storitve
 • jezik = sl
 • lang = sl
 • c2 = dolocitev-hisne-stevilke
 • c0 = root
 • cat = 0308
Category
 • aclid =
 • id = 15
 • ime = Določitev hišne številke
 • iskanje = 0
 • izpis = 1
 • jezik =
 • katalog = 0
 • kategorijaid = 0308
 • kategorijaid = 0308
 • katid = 15
 • naziv = Določitev hišne številke
 • opis =
 • povzetek =
 • seodescription =
 • seokeywords =
 • seotitle =
 • seourlname = dolocitev-hisne-stevilke
 • slika =
 • slika =
Templates
 • main template: _vsebina.cfm
 • xtra1 template: _XTRA_podkategorije.cfm
 • xtra2 template: