Označitev meje v naravi

Označitev meje, kot geodetski postopek se opravi v primerih, ko je meja ali del meje že bil zamejničen, pa so mejna znamenja nerazpoznavna ali so izginila, ali pa v primeru, ko je bila meja urejena, v naravi pa ni zamejničena.

Po 44. členu ZEN- a mora geodet izdelati tehnični poročilo označitve meje v naravi, ki vsebuje:

 seznam obveščenih in seznam prisotnih lastnikov parcel,

 podatke, ki so bili uporabljeni za označitev meje,

 datum označitve meje v naravi,

 skico označitve meje parcele.

Če geodet pri označitvi meje v naravi ugotovi, da so mejniki postavljeni nepravilno, o tem obvesti lastnike in jim določi rok, do katerega morajo mejnike odstraniti. Nato lahko izvede označitev meje.

Označitev meje pa se lahko opravi tudi takoj po mejni obravnavi, pod pogojem, da lastniki sosednjih parcel soglašajo s predlagano mejo. V tem primeru izdelava tehničnega poročila ni potrebna.

Veljavna zakonodaja:

Zakon o evidentiranju nepremičnin

Pravilnik o urejanju mej ter spreminjanju in evidentiranju podatkov v zemljiškem katastru


Debug | Servis
URL
 • c2 = oznacitev-meje-v-naravi
 • c0 = root
 • cat = 0303
 • jezik = sl
 • c1 = storitve
 • lang = sl
Category
 • aclid =
 • id = 10
 • ime = Označitev meje v naravi
 • iskanje = 0
 • izpis = 1
 • jezik =
 • katalog = 0
 • kategorijaid = 0303
 • kategorijaid = 0303
 • katid = 10
 • naziv = Označitev meje v naravi
 • opis =
 • povzetek =
 • seodescription =
 • seokeywords =
 • seotitle =
 • seourlname = oznacitev-meje-v-naravi
 • slika =
 • slika =
Templates
 • main template: _vsebina.cfm
 • xtra1 template: _XTRA_podkategorije.cfm
 • xtra2 template: