Evidentiranje zemljišča pod stavbo

Objekt, ki je bodisi star ali nov, in ni pravilno evidentiran ali pa sploh ni, je potrebno evidentirati v zemljiški kataster (postopek evidentiranje zemljišča pod stavbo) in v kataster stavb (postopek vpis stavbe v kataster stavb).

Geodet mora izdelati dva ločena elaborata, ki se medsebojno dopolnjujeta. Prvi elaborat je potreben za določitev zemljišča pod stavbo (zemljiški kataster) in drugi za vpis stavbe v katester stavb. Stavbo mora geodet izmeriti zunaj, da ji določi koordinate v državnem koordinatnem sistemu in znotraj, da določi bruto tlorisno površino in uporabno površino stavbe. V primeru večstanovanjske stavbe, mora geodet pri izmeri prostorov ugotoviti površine (deleže) posameznih delov stavbe. Stavba tako pridobi identifikacijsko številko, prav tako pa se identifikacijske številke dodelijo tudi vsem delom stavbe.

Zemljišče pod stavbo se v zemljiškem katastru evidentira v postopku evidentiranja zemljišča pod stavbo. Strokovna podlaga za uvedbo postopka evidentiranja zemljišča pod stavbo je elaborat za vpis zemljišča pod stavbo ali elaborat za evidentiranje stavbe, ki ga izdela geodetsko podjetje v postopku določitve zemljišča pod stavbo.

Zahtevo za uvedbo postopka evidentiranja zemljišča pod stavbo poda lastnik zemljišča, imetnik stavbne pravice ali investitor gradnje. Če na zemljišču stoji večstanovanjska stavba, lahko zahtevo vloži tudi lastnik stavbe ali dela stavbe, uporabnik stavbe ali dela stavbe, ali upravnik stavbe. Zahtevi za uvedbo postopka za evidentiranje zemljišča pod stavbo je potrebno priložiti elaborat za vpis zemljišča pod stavbo.

Če zahteva in elaborat za vpis zemljišča pod stavbo izpolnjujeta vse predpisane pogoje,geodetska uprava evidentira zemljišče pod stavbo v zemljiškem katastru in o tem izda sklep o evidentiranju podatkov o zemljišču pod stavbo v zemljiškem katastru, ki ga vroči vlagatelju zahtevka, lastniku zemljišča in lastniku stavbe oziroma dela stavbe. O spremembi podatkov v zemljiškem katastru se obvesti sodišče, ki vodi zemljiško knjigo.

Vlagatelj lahko hkrati vloži zahtevo za evidentiranje zemljišča pod stavbo in zahtevo, da se to zemljišče evidentira kot nova parcela. V tem primeru je zahtevama potrebno priložiti skupen elaborat, ki vsebuje sestavine elaborata za vpis zemljišča pod stavbo in elaborata parcelacije.

Če vlagatelj zahteva evidentiranje zemljišča pod stavbo, ki je v lasti enega lastnika in ima stavba po določbah Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni list RS, št. 47/2006 in nasl.) en del stavbe, je potrebno zahtevi za evidentiranje zemljišča pod stavbo priložiti elaborat za evidentiranje stavbe, ki vsebuje sestavine elaborata za vpis zemljišča pod stavbo in sestavine elaborata za vpis stavbe v kataster stavb. Geodetska uprava v tem primeru evidentira zemljišče pod stavbo v zemljiškem katastru, hkrati pa evidentira stavbo v katastru stavb ter izda sklepa o evidentiranju zemljišča pod stavbo in sklep o vpisu stavbe v kataster stavb. Sklepa se vročita vlagatelju zahtevka, lastniku zemljišča in lastniku stavbe, o spremembi podatkov v zemljiškem katastru pa se obvesti sodišče, ki vodi zemljiško knjigo.

Postopek evidentiranja zemljišča pod stavbo se smiselno uporablja tudi v primeru, ko se zaradi izbrisa stavbe ali dela stavbe spremenijo podatki o zemljišču pod stavbo, le da v tem primeru ni treba priložiti elaborata geodetske storitve.

Veljavna zakonodaja:

Zakon o evidentiranju nepremičnin

Zakon o graditvi objektov


Debug | Servis
URL
 • jezik = sl
 • lang = sl
 • c1 = storitve
 • c0 = root
 • cat = 0306
 • c2 = evindentiranje-zemljisca-pod-stavbo
Category
 • aclid =
 • id = 13
 • ime = Evindentiranje zemljišča pod sta
 • iskanje = 0
 • izpis = 1
 • jezik =
 • katalog = 0
 • kategorijaid = 0306
 • kategorijaid = 0306
 • katid = 13
 • naziv = Evindentiranje zemljišča pod stavbo
 • opis =
 • povzetek =
 • seodescription =
 • seokeywords =
 • seotitle =
 • seourlname = evindentiranje-zemljisca-pod-stavbo
 • slika =
 • slika =
Templates
 • main template: _vsebina.cfm
 • xtra1 template: _XTRA_podkategorije.cfm
 • xtra2 template: